laos-muang-ngoi-banna-village

Village Ban na, Muang Ngoi, Laos